Şedinţa comisiei mixte de dialog – 18.12.2012

Act managerialÎn data de 18 decembrie 2012 a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei şedinţa Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar din care fac parte reprezentanţi ai MJ, ANP şi organizaţiilor sindicale reprezentative din cadrul sistemului administraţiei penitenciare.

La şedinţă au participat:

– din partea Ministerului Justiţiei: doamna Alexandra-Mihaela ŞINC, secretar general, doamna Teodora-Corina IONESCU, şef birou, Direcţia Resurse Umane, doamna Ileana PETRE, personal de specialitate asimilat magistraţilor, doamna Lorena UDREA, personal de specialitate asimilat magistraţilor şi domnul Leonard ANGHEL, manager public. Pentru clarificări în timpul şedinţei au fost invitate doamna Geniţa TOMUŞ, şef birou Salarizare şi doamna Cornelia MUNTEANU, manager proiect Direcţia pentru Implementarea Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe.

– din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: domnul Marian DOBRICĂ, director general, domnul Cătălin Claudiu BEJAN, director general adjunct, domnul Gheorghe IFTINCA, director Direcţia Managementul resurselor umane, doamna Laurenţia ŞTEFAN, director Direcţia Medicală, domnul Adrian Tudor TULEAŞCĂ, director, Direcţia Economico-administrativă, doamna Mihaela PIELEANU, director, Direcţia Contencios şi elaborare acte normative şi domnul Marius Corâţu, şef serviciu Elaborare acte normative.

– sindicatele reprezentative.

Subiecte dezbătute:

  • Penitenciarele-spital – clarificări privind finanţarea/modificări legislative

Ministerul Justiţiei a comunicat membrilor comisiei de dialog faptul că, în întâlnirile avute la nivelul conducerilor MJ şi Ministerului Sănătăţii privind proiectul Legii sănătăţii, penitenciarele spital vor fi incluse în această lege cadru a sănătăţii. Astfel, se estimează ca în luna ianuarie să se finalizeze acest proiect de lege, termen până la care MJ (DEAN) va solicita informaţii de la grupul interinstituţional de lucru privind proiectul Legii sănătăţii pentru a verifica dacă au fost introduse propunerile MJ (ANP). DEAN va difuza proiectul primit de la grupul de lucru către membrii comisiei (organizaţii sindicale şi ANP), pentru a lua act de forma în care propunerile MJ au fost introduse în proiectul de lege şi a reacţiona în timp util.

  • Probleme în aplicarea OMJ 3544/2012 – definirea sintagmei „activitate directă”.
  •  Analiza oportunităţii modificării OMJ 3544/2012

Organizaţiile sindicale, inclusiv reprezentantul sindicatului SANJUST din cadrul Penitenciarului Spital Tg. Ocna, susţin că există probleme în interpretarea sintagmei „activitate directă”.

MJ informează asupra faptului că a fost înaintată conducerii MJ propunerea organizaţiilor sindicale de a amâna aplicarea OMJ 3544/2012, iar în urma analizei interne s-a considerat că nu se justifică amânarea aplicării acestui ordin.

MJ reiterează faptul că pentru a identifica eventuale probleme de aplicare a acestui ordin este necesară aplicarea efectivă şi colectarea, din teritoriu, a problemelor identificate, urmate de analizare acestora şi modificarea OMJ 3544/2012.

  • Impedimente în aplicarea OMJ 3421/2012 – majorări clase pentru viza CFP şi proiecte finanţare

Organizaţiile sindicale au reclamat disfuncţionalităţi în aplicarea prevederilor privind acordarea claselor de salarizare pentru persoanelor care acordă viza CFP şi pentru persoanele care lucrează în proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile sau fonduri europene.

La discuţii a fost invitată doamna Geniţa TOMUŞ, şef birou Salarizare din cadrul MJ. S-a clarificat faptul că baza aplicării claselor salariale pentru cele două situaţii menţionate mai sus o constituie salariul de funcţie.

S-a stabilit ca până la sfârşitul anului 2012, ANP să acorde persoanelor care dau viza CFP sau care sunt numite prin act al conducătorului instituţiei în proiecte cu finanţare externă rambursabilă sau în proiecte finanţate din fonduri europene, drepturile salariale cuvenite.

  • Informare privind legea de salarizare tranzitorie pe anul 2013 – neconsultarea sindicatelor la elaborarea propunerilor MJ/ANP (în cazul în care s-au înaintat).
  • Finalizarea negocierilor Contractului colectiv de munca la nivel de grup de unităţi pentru perioada 2012-2013.

 

(contractul anterior este expirat din luna septembrie 2012 iar la ultima şedinţă de negociere derulata la ANP s-a stabilit ca MJ va analiza propunerile sindicatelor – procent spor 100% pentru munca suplimentară, munca în zile de repaus săptămânal, în zile de sărbătoare şi în alte zile în care conform legii nu se lucrează/sporul se acorda sau nu, în conformitate cu legile în vigoare).

  • Semnarea unui act adiţional pentru prelungirea valabilităţii Acordului privind transparenţa decizională

Pentru punctele 6 şi 7 s-a stabilit ca documentele care fac obiectul acestor puncte să fie circulate între părţile interesate, iar până pe data de 21 decembrie 2013 să se înainteze către MJ, spre semnare, forma finală a acestor documente.

În ceea ce priveşte Acordul colectiv privind relaţiile de serviciu ale fpss, organizaţiile sindicale au solicitat clarificarea prevederilor privind spaţiul pus la dispoziţie organizaţiilor sindicale, inclusiv aspectele referitoare la utilităţi.

  • Deblocarea posturilor

a. Deblocare posturi unice – până la data de 15 ianuarie 2013 ANP va fundamenta necesitatea deblocării posturilor unice în vederea promovării acestui demers la nivel guvernamental.

b. Suplimentare posturi pentru RMS – până la data de 15 ianuarie 2013 ANP va elabora o analiză pentru a identifica posturile indispensabile asigurării funcţionării sistemului de management al resurselor (RMS), în curs de implementare la nivelul sistemului judiciar. ANP va organiza o întâlnire cu Integratorul soluţiei informatice (INTRAROM) la care va participa secretarul general al MJ.

  • Asistenţa medicală gratuită pentru personal

Organizaţiile sindicale au solicitat modificarea HG 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei în sensul introducerii unor prevederi care să facă referire şi la fpss în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă medicală gratuită.

MJ susţine faptul că modificarea trebuie să vizeze actul normativ specific sistemului penitenciar, respectiv H.G. nr. 1996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi trebuie analizat impactul financiar al acestei modificări.

ANP susţine că impactul financiar ar presupune o creştere cu 90% a cheltuielilor cu decontarea asistenţei medicale gratuite.

Pentru soluţionarea acestei probleme s-au stabilit următoarele:

– transmiterea analizei ANP prin care se susţine creşterea cu 90% a cheltuielilor cu decontarea asistenţei medicale gratuite şi către organizaţiile sindicale, urmând ca acestea să transmită, în scris, punctul de vedere propriu către MJ şi ANP

– introducerea propunerilor organizaţiilor sindicale în actul normativ specific (H.G. nr. 1996/2004) şi promovarea proiectului de act normativ la ministerele avizatoare.

  • Iniţierea unei dezbateri şi constituirea unui grup de lucru la nivel ANP pe problemele acute ale sectorului operativ

MJ a informat membrii comisiei mixte de dialog asupra faptului că aspectele de detaliu ale activităţii ANP precum planificarea, pontarea, compensarea muncii suplimentare, etc. sunt de competenţa ANP, MJ asigurând coordonarea globală a sistemului penitenciar.

ANP a fost de acord ca până la data de 15 ianuarie 2013 să constituie un grup de lucru care să trateze problemele ridicate de organizaţiile sindicale în domeniul operativ: planificare, pontare, compensarea muncii suplimentare.

 

1 Comment

Comments are closed.